loading

Zašto tražiti otpust iz državljanstva?

Najčešći razlozi zbog kojih se državljani Republike Srbje odlučuju da podnesu zahtev za otpust iz državljanstva, motivisan je uslovljavanjem države čiji prijem u državljanstvo lice zahteva, otpustom iz drugog državljanstva koje lice poseduje.

Kako i gde započeti postupak?

Postupak može biti pokrenut samostalno ili preko advokata u Srbiji ili preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva van Srbije.

Započinjanje postupka – postupak u Srbiji

Postupak otpusta iz državljanstva se inicira podnošenjem zahteva za otpust iz državljanstva na standardizovanom formularu uz koji se prilaže sva propisana dokumentacija.

Kome se podnosi zahtev za otpust iz državljanstva i koja dokumentacija se prilaže?

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, može se podneti lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, nadležnoj policijskoj upravi na teritoriji Republike Srbije. Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne policijske uprave, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

1) garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko država koja izdaje garanciju nije potpisnica Haške konvencije sa Republikom Srbijom, isprava mora biti overena apostil pečatom.

2) izvod iz matične knjige rođenih

3) izvod iz matične knjige venčanih

4) uverenje o državljanstvu Republike Srbije

5) uverenje nadležnog opštinskog suda po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji da se protiv lica ne vodi krivični postupak;

6) potvrdu uprave javnih prihoda o izmirenim porezima, kako republičkih tako i lokalnih (po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji);

7) uverenje da su izmirene imovinsko-pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad.

8) fotokopiju pasoša, odnosno lične karte ili izvod lične karte;

Prednost angažovanja punomoćnika u Republici Srbiji: Pored uredno potpisanog punomoćja, garancije da ćete biti primljeni u strano državljanstvo i uplaćene takse od 31.620,00 dinara (oko 270 EUR), obavezni ste dapunomoćniku dostavite stavke 2,3,4 (ili opciono da ovlastite punomoćnika da to za Vas pribavi), pri čemu punomoćnik podnosi zahtev i sprovodi postupak do okončanja (u kojem će biti pribavljeno i pod 5,6 i 7).

Započinjanje postupka – postupak preko diplomatsko-konzularnog predstavništa

Kada stranka podnosi zahtev za otpust iz državljanstva preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

1) garanciju da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača;

2) izvod iz matične knjige rođenih;

3) izvod iz matične knjige venčanih;

4) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

5) fotokopiju pasoša odnosno lične karte ili izvod lične karte i da uplati taksu od 441 EUR (kad su u pitanju SR Nemačka i R Austrija).

Odbijanje zahteva

Najčešći razlozi za odbijanje zahteva?

I Zahtev za otpust će biti odbijen ukoliko se protiv podnosioca zahteva vodi krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti. U slučaju da je reč o licu koje je osuđeno na izdržavanje kazne zatvora, ta kazna mora biti izdržana.

II Pored toga, jedan od učestalih razloga za odbijanje zahteva pripadnika muškog pola starijih od 18 godina su i smetnje u pogledu vojne obaveze, te je pre podnošenja zahteva neophodna provera da li je izvršen upis lica u vojnu evidenciju. Nakon stupanja na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, a na osnovu odredbe člana 135. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10), lica koja ne žele dobrovoljno da služe vojni rok sa oružjem u Vojsci Srbije (starija od 18 godina), podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i obavezi služenja u rezervnom sastavu. Regruti koji borave u inostranstvu, dužni su da se prijave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju, koje o tome obaveštava nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema adresi prebivališta regruta u Republici Srbiji, pre odlaska u inostranstvo.

III Nekompletna dokumentacija je takođe prepreka za usvajanje zahteva i donošenje rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije, ili pak dostavljanje dokumentacije koja nije u skladu sa overom u skladu sa pozitivnom zakonskom legislativom.

Usvajanje zahteva

Šta se dešava sa pasošem nakon dostavljanja rešenja o otpustu iz državljanstva?

Nakon što Vam rešenje o otpustu iz državljanstva bude lično dostavljeno, bilo u prostorijama nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, bilo u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, Vaš pasoš i lična karta će biti poništeni, te u periodu između dostavljanja rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije i formalnog prijema u državljanstvo izabrane države ne treba planirati putovanja.

Savet advokata꞉ Sugerišemo da će Vam se rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije dostaviti diplomatskim putem, ukoliko se Vaše prebivalište nalazi u inostranstvu, čak i kada ste se opredelili da zahtev podnesete nadležnoj policijskoj upravi u Republici Srbiji. Stoga, nećete biti onemogućeni da napusttite Republiku Srbiju i vratite se u državu prebivališta nakon poništaja Vaše putne isprave.

Ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije

Kako ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako ste se „predomislili“ ?

Ako ste otpušteni iz državljanstva Republike Srbije i stekli strano državljanstvo, ili vam je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom, možete ponovo steći državljanstvo Republike Srbije. Uz uredno popunjen zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije, preduslov je da ste navršili 18 godina života, nije vam oduzeta poslovna sposobnost i podnesete pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.

Savet advokata꞉ Mnoge države u svojim propisima o državljanstvu predviđaju prethodnu saglasnost svog nadležnog organa za ponovno sticanje stranog državljanstva. U suprotnom, predviđa se oduzimanje stečenog državljanstva te zemlje.

Related Blogs